Zergliederung


Zergliederung
Zergliederung f =, -en
1. разложе́ние, расчлене́ние; классифика́ция;
2. грам. разбо́р, ана́лиз (предложе́ния),
3. анатоми́рование, вскры́тие, препари́рование (тру́пов)

Allgemeines Lexikon. 2009.